Vältä nämä 7 virhettä kaasunvalvonnassa!

By 10.3.2017 toukokuu 9th, 2017 Uutiset

Kaasuhälytin on turvalaite, mutta takaa turvallisuuden vain oikein käytettynä. Tutustu kaasunvalvonnan yleisimpiin virheisiin jotta osaat välttää ne…

1. Kalibroinnin laiminlyönti

Vaativat olosuhteet yhdistettynä tärinään voivat vahingoittaa kaasuhälyttimiä. Anturit voivat vaurioitua kaasun pitoisuuksien ylittäessä niiden toiminta-alueen tai jos kaasun kulkeutuminen anturille on estynyt esimerkiksi nesteiden tai pölyn vaikutuksesta. Tällöin hälyttimen näyttämä lukema voi olla vääristynyt ja hälytys jäädä tulematta, vaikka tilassa olisikin mitattavaa kaasua. Suurin syy kalibroimatta jättämiselle lienee (vaarallinen) olettamus, että hälytin on täysin kunnossa, koska se toimi viimeksikin.

2. Bump-testin laiminlyönti

Anturien ikääntyminen tai suodattimien tukkeutuminen vääristävät mittaustuloksia riippumatta kaasupitoisuuden muutoksista ilmakehässä tai kohteessa. Säännöllinen bump-testaus on ainoa luotettava tapa todeta, että hälytin reagoi kaasuun ja tekee hälytyksen. Laite saattaa vaikuttaa täysin toimivalta, mutta se ei aina takaa, että se myös reagoi kaasuun. Bump-testaus vie keskimäärin vain 20–30 sekuntia ja sitä varten on saatavilla myös automaattisia laitteita.

3. Vääränlaiset laitteet

Ympäristöön sopivan mittausteknologian valinta on ensiarvoisen tärkeää, jotta vältytään esim. anturin myrkyttymiseltä tai ristikkäisherkkyydeltä. Myös laitteen muut vaatimukset tulee harkita käyttökohteen mukaan, kuten materiaalin kestävyys vaadituissa oloissa tai tarvitaanko laitteeseen näytepumppu ahtaiden tilojen tarkastusta varten. Öljynjalostamot ja kaasujen tuotantolaitokset asettavat tavallista kovemmat vaatimukset laitteille.

4. Tietämättömyys

Käyttäjän on hyvä tuntea kohteessa mahdollisesti esiintyvien kaasujen ominaisuudet sekä haittavaikutukset. Esimerkiksi joillakin palavilla kaasuilla on myös myrkyllisiä ominaisuuksia tai mitkä kaasut ovat ilmaa kevyempiä. On myös tiedettävä, kuinka toimia hälytyksen sattuessa sekä kuinka hälytintä käytetään ja huolletaan siten, että se pysyy toimintakunnossa.

5. Muut vaarat

Kaasuhälyttimien käyttö voi toisinaan itsessään aiheuttaa vaaroja, joita kuitenkin voidaan pienentää oikeanlaisilla valinnoilla. Hälytin täytyy asentaa sinne missä vuoto todennäköisimmin ilmenee, jolloin se voi olla mm. korkeassa paikassa, johon pääsy vaatii tikkaat. Etänäytön asentaminen alas tässä tapauksessa vähentää ylhäällä käymisen tarvetta ja sitä kautta putoamisen riskiä. Kiinteiden hälyttimien kalibrointi on tehtävä paikanpäällä, joka itsessään voi vaarallisimpia kaasuja mitattaessa olla jo riski. Tästä syystä on kehitetty älykkäitä antureita, jotka voidaan irrottaa lähettimestä ja kalibroida turvallisessa tilassa.

3762-Crowcon-Confined-Space-200x300

6. Hälytyksistä piittaamattomuus

Väärät hälytykset aiheuttavat turhia toimenpiteitä ja epäluottamusta kaasunvalvontalaitteita kohtaan johtaen pahimmassa tapauksessa siihen, ettei hälytyksiä enää noteerata. Lisäksi väärien hälytyksien tutkiminen ja selvittäminen vaatii aikaa. Huomiotta jätetty hälytin on kuitenkin täysin hyödytön ja voi johtaa vakaviin vaaratilanteisiin. Laadukkailla kaasuhälyttimillä voidaan minimoida väärien hälytyksien aiheuttamat haitat. Hälytyksen tulisi aina aiheuttaa toimenpiteitä. Jos näin ei ole, on syytä selvittää mistä se johtuu.

7. Kaasuhälyttimen tietojen ohittaminen

Hälytyksien tai virhetilanteiden lokitietoja ei saa jättää analysoimatta. Oikeaoppisella tietojen analysoinnilla voidaan saada hyödyllistä ja tärkeää tietoa tilan vaarallisuudesta sekä välttyä henkilövahingoilta. Tiedon analysointia tehdään toistaiseksi valitettavan vähän, vaikka siitä olisi paljon hyötyä esim. hälytysrajojen säätämisessä. Päivittäisen mittausdatan tulkinnalla saadaan myös hyvä kuva siitä, millaiset olosuhteet alueella normaalivuoron aikana vallitsee.